Posted in กิจกรรมของ อบต.

กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ตานสลากภัตร)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ตานสลากภัตร) จัดโดยกองการศึกษาฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก)  

Continue Reading... กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ตานสลากภัตร)
Posted in กิจกรรมของ อบต.

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเรือยาว ๑๒ ฝีพาย ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเรือยาว ๑๒ ฝีพาย ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

Continue Reading... กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเรือยาว ๑๒ ฝีพาย ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
Posted in กิจกรรมของ อบต.

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก ณ ป่าชุมชนบ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สุก

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก ณ ป่าชุมชนบ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สุก  

Continue Reading... กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก ณ ป่าชุมชนบ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สุก
Posted in กิจกรรมของ อบต.

กิจกรรมการเรียนรู้การสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่สุก

Continue Reading... กิจกรรมการเรียนรู้การสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่สุก
Posted in กิจกรรมของ อบต.

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่จว้า(สายฝน) ประจำปี 2565

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่จว้า(สายฝน) ประจำปี 2565

Continue Reading... ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่จว้า(สายฝน) ประจำปี 2565
Posted in Uncategorized กิจกรรมของ อบต.

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่สุก (เขางัวตอง) ประจำปี 2565

Continue Reading... ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่สุก (เขางัวตอง) ประจำปี 2565
Posted in กิจกรรมของ อบต.

กิจกรรมงานเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการนี้มี นายศักดิ์ดา เกี๋ยงแก้ว เลขานุการนายก นางกันยากร โลหะกิจ ปลัดอบต.แม่สุก นายเดชธนง เดชมนต์…

Continue Reading... กิจกรรมงานเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
Posted in กิจกรรมของ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ในอำเภอแม่ใจ ณ สวนลิ้นจี่ภูษิต ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565

Continue Reading... องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ในอำเภอแม่ใจ ณ สวนลิ้นจี่ภูษิต ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565
Posted in กิจกรรมของ อบต.

กิจกรรมรดน้ำดำหัว นากยก อบต.แม่สุก ประจำปี 2565

  วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.แม่สุก ร่วมรดน้ำดำหัวนายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก 

Continue Reading... กิจกรรมรดน้ำดำหัว นากยก อบต.แม่สุก ประจำปี 2565
Posted in กิจกรรมของ อบต.

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565

Continue Reading... กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565