O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕