O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564