O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565