O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี ในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ในปี ๒๕๖๓

 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ในปี ๒๕๖๔