O42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

มาตรการป้องกันการรับผิดชอบ

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565