Posted in ข่าวการเงินการคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖  

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวการเงินการคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือนพศจิกายน ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือนพศจิกายน ๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือนพศจิกายน ๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน(ตายาง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน(ตายาง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน(ตายาง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Continue Reading... ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา