Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโชคเม่น บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโชคเม่น บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สุก

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโชคเม่น บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สุก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการประการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการประการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Continue Reading... ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการประการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดการออกพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดการออกพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Continue Reading... ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดการออกพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

Continue Reading... ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
Posted in ข่าวการเงินการคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
Posted in Uncategorized

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ

Continue Reading... ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

Continue Reading... ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม