Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 บ้านแม่จว้ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 บ้านแม่จว้ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 บ้านแม่จว้ากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับบปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับบปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับบปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต๋ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต๋ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต๋ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต่ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุุกเหนือ ตำบลแม่สุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต่ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุุกเหนือ ตำบลแม่สุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต่ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุุกเหนือ ตำบลแม่สุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต๋ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ ตำบลแม่สุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต๋ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ ตำบลแม่สุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสันทุ่งยาวเชื่อมสายทางห้วยเต๋ย หมู่ที่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ ตำบลแม่สุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาใหม่ บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาใหม่ บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 1

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนาใหม่ บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 1