Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐ วัตต์) จำนวน ๗ จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐ วัตต์) จำนวน ๗ จุด

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐ วัตต์) จำนวน ๗ จุด
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก หรือตามรายละเอียดแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก หรือตามรายละเอียดแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก หรือตามรายละเอียดแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก๊อดแม่ชี เชื่อม อบจ.พะเยา หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก๊อดแม่ชี เชื่อม อบจ.พะเยา หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก๊อดแม่ชี เชื่อม อบจ.พะเยา หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก