ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖