ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่สุก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่สุก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖