ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีโครงการให้ดำเนินการเผยแพร่สื่อสาระการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรูปภาพโปสเตอร์ให้ประชาชน เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรัก ความสามัคคีและได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย สามารถสแกน QR code ผ่านรูปภาพโปเตอร์ หรือ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง ธงชาติไทย ได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ หนังสือสั่งการกลุ่มงานอำนวยการ หัวข้อย่อย “ธงชาติไทย”