กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก ณ ป่าชุมชนบ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สุก

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก ณ ป่าชุมชนบ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สุก