O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายเดือน 

 

สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง อบต.แม่สุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566