ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)

มีสินค้าพื้นเมือง คือ เครื่องจักสานไม้ไผ่ เช่น ไหข้าว กระด้ง ไซ สุ่มไก่ ไม้กวาดทางมะพร้าว