สำนักปลัด

สำนักปลัด

นายสุรพงศ์  การินทร์ 

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 

เบอร์โทร 083-3734337

 

 

 

 

นายเดชธนง  เดชมนต์ 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทร 086-9164394

 

 

 

นางแสงดาว  คำดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทร 098-6873496

นายบัญชา  อุทธโยธา 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร 081-7840572

นางสาววารุณี  ช่างล้อ 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 

เบอร์โทร 087-1905834

นายชัชชัย  กล้าหาญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัย

เบอร์โทร 089-9525483