สำนักปลัด

สำนักปลัด

นายเชษฐา สมุทรจักร

หัวหน้าสำนักปลัด 

เบอร์โทร 081-7840572

นายเดชธนง  เดชมนต์ 

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทร 086-9164394

 

นางแสงดาว  คำดี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทร 098-6873496

นายบัญชา  อุทธโยธา 

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร 081-7840572

นางจรัสศรี  ยะนา

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร 093-1361745

 

นางสาววารุณี  ช่างล้อ

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร 087-1905834

 

นายชัชชัย  กล้าหาญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและสาธารณภัย

เบอร์โทร 089-9525483

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพชรชรินทร์ ถุงออน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทร 091-8597299