ศาสนสถาน/วัด

วัดปันเจิง

ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่จว้าใต้ หมู่ที่ 7 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

วัดตาลถ้อย

ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านแม่จว้าเหนือ จ.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

 

วัดแม่สุก

ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่สุก หมู่ที่ 2 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

วัดแม่สุกธาตุ

ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่สุกธาตุ หมู่ที่ 9 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

 

พระธาตุแม่สุก (เขางัวตอง) 

ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 1 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

 

 

 

พระธาตุแม่จว้า (สายฝน) 

ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

อุโบสถสันป่าค่า 

ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่สุก หมู่ที่ 2 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

 

จารึกมหาสุวัน (เทพมงคลเจ้า)

ตั้งอยู่บริเวณวัดแม่สุกธาตุ หมู่ที่ 9 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา