คำขวัญ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

สภาพแวดล้อมสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ ใส่ใจสุขภาพถ้วนหน้า
การศึกษาดีมีคุณธรรม วัฒนธรรมประเพณีลํ่าค่า สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยังยื่น

คำขวัญตำบลแม่สุก

พระธาตุคู่ดูสง่า น้ำแม่สุกงามตา
สำเนียงภาษาบอกถื่น หมู่บ้าน “แม่” คู่แผ่นดิน
ลิ้นจี่ดีมีมากมาย หลากหลายผลิตภัณฑ์

บริบท

๑) เนื่องจากสภาพพื้นที่ตําบลแม่สุกเป็นเขตติดต่อจังหวัดเชียงราย มี เส้นทางการคมนาคมสะดวกการติดต่อค้าขายทําให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาอย่างรวดเร็ว
๒) ราษฎรส่วนใหญ่อาชีพทําการเกษตรทํานาและทําสวนลินจี่ บางปี แห้งแล้งผลผลิตการเกษตรตกตําทําให้เกิดปัญหาหนีสิน
๓) ค่านิยมคนในชุมชนเปลี่ยนไป ครอบครัวส่วนใหญ่ให้ลูกเรียนหนังสือในเมือง ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและ สังคมขาดหายไป

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
๒) พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน
๓) พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔) พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา วัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมการสร้างอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) การส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
๔) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
๖) ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑) อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
๒) พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพื่อการสนับสนุนการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
๑) ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
๑) บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ
๓) พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
๔) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการ การทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

๑) นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๒) นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และการเสริมสร้างพลังชุมชน
๓) นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๔) นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕) นโยบายการจัดการภัยพิบัติและการจัดระเบียบชุมชน
๖) นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
๗) นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๘) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน