กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดวงสมร  จันทร์ปา

ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร 084-1964838

นางประภัสสร  มุมวงศ์

ครู

เบอร์โทร 089-2629961

 

 

 

 

 

 

นางไพรินทร์  จาสม 

ครู

เบอร์โทร 089-8557638

 

 

นางนงเยาว์  อินสุขิน

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทร 086-1189224

 

 

นางปาริฉัตร  อุทธโยธา 

ผู้ดูแลเด็ก 

เบอร์โทร 086-1812788

 

 

นางผ่องอำไพ  ใจจุมปู

ผู้ดูแลเด็ก 

เบอร์โทร 090-4683601

 

 

นางบัวลอย  จันทร์ชุม

ผู้ดุแลเด็ก 

เบอร์โทร 084-9505176