O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกราชการ พ.ศ.๒๕๕๙

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙

รัฐธรรมนูธแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก