O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในปี 2565

นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก เป็นประธานการประชุมติดตามแนะนำ และร่วมพัฒนาศักยภาพการจัดการพลังงานในชุมชน ณ ห้องประชุม อบต.แม่สุก จัดโดย สนง.พลังงานจังหวัดพะเยา โดยการนี้มี นายวีระศักดิ์ ขัติวงค์ นายชวลิต แก้วตา รองนายก อบต. พร้อมด้วยสมาชิก อบต.แม่สุก และ นางกันยากร โลหะกิจ ปลัด อบต.แม่สุก เจ้าหน้าที่ อบต.แม่สุก เข้าร่วมประชุมด้วย

 

 

นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก ได้ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการปรับปรุงขยายถนนสู่การเกษตรสายทุ่งโฮ่ง บ้านแม่สุกดอย หมู่ที่ 9 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการดำเนินการโครงการกล่าวดังกล่าว ในการนี้มี นายวีรศักดิ์ ขัติวงค์ รองนายก อบต.แม่สุก ออกตรวจเยี่ยมด้วย

 

นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก ได้ออกตรวจพื้นที่จัดทำโครงการก่อสร้างประปาป๊อกแทงค์พื้นที่หมู่ที่ 8 ร่วมกับ นายศรีกอน ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 นายศาสนพงษ์ คนงาน ส.อบต.ม.8 ในการนี้มี นางกันยากร โลหะกิจ ปลัด อบต. นายสุรพงศ์ การินทร์ รองปลัดอบต. และนายประพจน์ ไชยวรรณ ผอ.กองช่าง อบต.แม่สุก ได้ร่วมออกตรวจดูพื้นที่จัดทำโครงการด้วย

 

นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก เข้าตรวจเยี่ยมบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดกระหน่ำ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ต้นไม้ล้มทับเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดไฟฟ้าดับหลายจุด โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมออกตรวจและซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่บ้านแม่จว้าใต้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัย ในการนี้มี นายวีรศักดิ์ ขัติวงค์ รองนายก อบต. และนายศักดิ์ดา เกี๋ยงแก้ว เลขานุการนายก อบต.แม่สุก ร่วมออกตรวจเยี่ยมด้วย

 

 

 

นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ณ ห้องศูนยดิจิทัลชุมชนตำบลแม่สุก โดยมีเด็กที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 28  คน

 

นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลแม่สุกประชุมแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-19 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในหมู่บ้านชุมชน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังตนเองและบุคคลในครอบครัวให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุม อบต.แม่สุก ในการนี้มี นายพีระศักดิ์ จอมคำ ปลัดอำเภอประจำตำบลแม่สุก ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ นายชวลิต แก้วตา รองนายก อบต. นางรัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล ผอ.รพ.สต.แม่สุก นางกันยากร โลหะกิจ ปลัด อบต.แม่สุก นายสุรพงศ์ การินทร์ รองปลัด อบต. นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพ นางดุจดาว แก้วมี ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.แม่สุก ส.อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เข้าร่วมประชุมด้วย