O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

นายจตุรงค์   สุวรรณะ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

เบอร์โทร 081-1112782

 

นายวีรศักดิ์   ขัติวงศ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

เบอร์โทร 064-9186281

นายชวลิต   แก้วตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

เบอร์โทร 082-7976443

นายศักดิ์ดา   เกี๋ยงแก้ว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

เบอร์โทร 093-3717610

นางกันยากร  โลหะกิจ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 

เบอร์โทร 093-1802566

นายสุรพงศ์  การินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 

เบอร์โทร 083-3734337

นายสุรพงศ์  การินทร์

(รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)

เบอร์โทร 083-3734337

นางนัยนา  แสวงผล

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 081-5660850

นางดุจดาว  แก้วมี 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร 090-4651598

นางสาวดวงสมร  จันทร์ปา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เบอร์โทร 084-1964838

 

 

 

 

 

นายประพจน์  ไชยวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง 

เบอร์โทร 097-9833020