ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖