ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖