ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖