ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖