ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดการออกพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดการออกพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖