ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗