ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖