ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕