ประกาศองค์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง การเผยแพร่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศองค์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง การเผยแพร่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ