ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคข)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคข)