ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (พร้อมฝาปิด คสล.) บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (พร้อมฝาปิด คสล.) บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗