ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมชาติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยา เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมชาติแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕