ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฌาปณสถาน บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฌาปณสถาน บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗