ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก สมัยสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก สมัยสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๕ ของสมาชิกสภา อบต.แม่สุก ณ ห้องประชุมสภาอบต.แม่สุก โดยมี นายสุทธิพงษ์ ติ๊บบุญเรือง ประธานสภา อบต.แม่สุก ดำเนินการประชุม ในการนี้มี นายวีรศักดิ์ ขัติวงค์ นายชวลิต แก้วตา รองนายก นายศักดิ์ดา เกี๋ยงแก้ว เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต.แม่สุก นายสุรพงศ์ การินทร์ รองปลัด และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.แม่สุก เข้าร่วมประชุมด้วย