ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕