ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕