พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่สุก ประจำปีการศึกษา 2564

มอบประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ณ ห้องศูนยดิจิทัลชุมชนตำบลแม่สุก โดยมีเด็กที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 28 คน