ประกาศเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายป้าห้า

ประกาศเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายป้าห้า โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ โครงการกำหนดราคากลางเป็น จำนวนเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)