ประกาศเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายเลียบร่องบอน

ประกาศเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายเลียบร่องบอน โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๙๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ โครงการกำหนดราคากลางเป็น จำนวนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)