ประกาศเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายสันปู่ต้าว

ประกาศเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายสันปู่ต้าว โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่จว้าใต้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร