ประกาศเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายสันต้นเดื่อ

ประกาศเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายสันต้นเดื่อ โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่จว้ากลาง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร