ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รับสมัครพนักงานเหมาบริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รับสมัครพนักงานเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้