ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วัตต์ ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ วัตต์ ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑ โครงการ