ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดการรับเงิน การเบิกง่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย