ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแบบที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด