หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

 

นางกันยากร  โลหะกิจ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 

เบอร์โทร 093-1802562

นายสุรพงศ์  การินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก 

เบอร์โทร 083-3734337

นายบัญชา อุทธโยธา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทร 081-7840572

นายสุรพงศ์ การินทร์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 081-5660850

นางดุจดาว  แก้วมี 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร 090-4651598

นางสาวดวงสมร  จันทร์ปา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เบอร์โทร 084-1964838

นายประพจน์  ไชยวรรณ

ผู้อำนวยการกองช่าง 

เบอร์โทร 097-9833020