สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

นายสุทธิพงษ์  ติ๊บบุญเรือง

ประธานสภาอบต.แม่สุก

เบอร์โทร

นายศาสนพงษ์  คนงาน

รองประธานสภา อบต.แม่สุก

เบอร์โทร

นายณรงศ์  อวดลาภ

สมาชิกอบต.แม่สุก หมู่ 1

เบอร์โทร

นายอุดม  พินิจ 

สมาชิกอบต.แม่สุก หมู่ 2

เบอร์โทร 

นายชาญณรงค์  พรมแปง 

สมาชิกอบต.แม่สุก หมู่ 3 

เบอร์โทร

นางมาลี  จันทร์เอ้ย

สมาชิกอบต.แม่สุก หมู่ 4 

เบอร์โทร

นายวิชาติ  เมืองมนต์ 

สมาชิกอบต.แม่สุก หมู่ 5 

เบอร์โทร

 

นายสุภวัฒน์  กินีสี 

สมาชิกอบต.แม่สุก หมู่ 7

เบอร์โทร 

นายศรีมวย  อุ่นเอ้ย 

สมาชิกอบต.แม่สุก หมู่ 9

เบอร์โทร

นายคัด  เปียงปิ๋ว 

สมาชิกอบต.แม่สุก หมู่ 10 

เบอร์โทร