ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร 

นายจตุรงค์  สุวรรณะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

นายวีรศักดิ์  ขัติวงศ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

 

นายชวลิต  แก้วตา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

 

 

  นายศักดิ์ดา  เกี๋ยงแก้ว

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก