กองช่าง

กองช่าง 

นายประพจน์  ไชยวรรณ 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

เบอร์โทร

นายจำเนียร  ศิริคำฟู

นายช่างโยธา

เบอร์โทร

นายประหยัด  ทองรอด 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เบอร์โทร

 

 

นายอดุลย์  เตชะวงศ์

ผู้ช่วยจ้างพนักงานการประปา 

เบอร์โทร